درس‌های موجود

تربیت بدنی2 تجربی الف علم الهدی

تربیت بدنی2 تجربی الف علم الهدی

درس

انضباط2 تجربی الف علم الهدی

انضباط2 تجربی الف علم الهدی

درس

فیزیک11 تجربی الف علم الهدی

فیزیک11 تجربی الف علم الهدی

درس

تفکر و سواد رسانه ای1 تجربی الف علم الهدی

تفکر و سواد رسانه ای1 تجربی الف علم الهدی

درس

جغرافیای عمومی و استان شناسی1 تجربی الف علم الهدی

جغرافیای عمومی و استان شناسی1 تجربی الف علم الهدی

درس

آزمایشگاه علوم تجربی1 تجربی الف علم الهدی

آزمایشگاه علوم تجربی1 تجربی الف علم الهدی

درس

شیمی 11تجربی الف علم الهدی

شیمی 11تجربی الف علم الهدی

درس

انگلیسی 11تجربی الف علم الهدی

انگلیسی 11تجربی الف علم الهدی

درس

آمادگی دفاعی1 تجربی الف علم الهدی

آمادگی دفاعی1 تجربی الف علم الهدی

درس

ریاضی 11تجربی الف علم الهدی

ریاضی 11تجربی الف علم الهدی

درس

نگارش1 تجربی الف علم الهدی

نگارش1 تجربی الف علم الهدی

درس

عربی، زبان قرآن1 تجربی الف علم الهدی

عربی، زبان قرآن1 تجربی الف علم الهدی

درس

فارسی1 تجربی الف علم الهدی

فارسی1 تجربی الف علم الهدی

درس

دین و زندگی1 تجربی الف علم الهدی

دین و زندگی1 تجربی الف علم الهدی

درس

زیست شناسی 11تجربی الف علم الهدی

زیست شناسی 11تجربی الف علم الهدی

درس

تربیت بدنی1 تجربی ب علم الهدی

تربیت بدنی1 تجربی ب علم الهدی

درس

انضباط1 تجربی ب علم الهدی

انضباط1 تجربی ب علم الهدی

درس

تفکر و سواد رسانه ای1 تجربی ب علم الهدی

تفکر و سواد رسانه ای1 تجربی ب علم الهدی

درس

فیزیک 11تجربی ب علم الهدی

فیزیک 11تجربی ب علم الهدی

درس

زیست شناسی 11تجربی ب علم الهدی

زیست شناسی 11تجربی ب علم الهدی

درس

جغرافیای عمومی و استان شناسی1 تجربی ب علم الهدی

جغرافیای عمومی و استان شناسی1 تجربی ب علم الهدی

درس

آزمایشگاه علوم تجربی1 تجربی ب علم الهدی

آزمایشگاه علوم تجربی1 تجربی ب علم الهدی

درس

شیمی 11تجربی ب علم الهدی

شیمی 11تجربی ب علم الهدی

درس

انگلیسی 11تجربی ب علم الهدی

انگلیسی 11تجربی ب علم الهدی

درس

آمادگی دفاعی1 تجربی ب علم الهدی

آمادگی دفاعی1 تجربی ب علم الهدی

درس

ریاضی11 تجربی ب علم الهدی

ریاضی11 تجربی ب علم الهدی

درس

نگارش1 تجربی ب علم الهدی

نگارش1 تجربی ب علم الهدی

درس

فارسی1 تجربی ب علم الهدی

فارسی1 تجربی ب علم الهدی

درس

عربی، زبان قرآن1 تجربی ب علم الهدی

عربی، زبان قرآن1 تجربی ب علم الهدی

درس

تعلیمات دینی1 تجربی ب علم الهدی

تعلیمات دینی1 تجربی ب علم الهدی

درس

آمادگی دفاعی دهم انسانی علم الهدی

آمادگی دفاعی دهم انسانی علم الهدی

دبیر تهمینه شیرزاده قراچه
درس

تاریخ دهم انسانی علم الهدی

تاریخ دهم انسانی علم الهدی

دبیر حوری سجادپور
درس

اقتصاد دهم انسانی علم الهدی

اقتصاد دهم انسانی علم الهدی

دبیر فاطمه علی پور
درس

عربی1 دهم انسانی علم الهدی

عربی1 دهم انسانی علم الهدی

دبیر لیلا رجبی
درس

دین و زندگی1 دهم انسانی علم الهدی

دین و زندگی1 دهم انسانی علم الهدی

دبیر کبری منصوری لقب
درس

تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی علم الهدی

تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی علم الهدی

دبیر فاطمه علی پور
درس

جامعه شناسی1 دهم انسانی علم الهدی

جامعه شناسی1 دهم انسانی علم الهدی

دبیر لیلا معصومی
درس

منطق دهم انسانی علم الهدی

منطق دهم انسانی علم الهدی

دبیر افسانه فرهنگی
درس

علوم و فنون دهم انسانی علم الهدی

علوم و فنون دهم انسانی علم الهدی

دبیر زهرا کاظمی زاده
درس

جغرافیا دهم انسانی علم الهدی

جغرافیا دهم انسانی علم الهدی

دبیر شهلا بهزادی
درس

انگلیسی1 دهم انسانی علم الهدی

انگلیسی1 دهم انسانی علم الهدی

دبیر خانم فاطمه شجاعی
درس

نگارش1 دهم انسانی علم الهدی

نگارش1 دهم انسانی علم الهدی

درس

فارسی1 دهم انسانی علم الهدی

فارسی1 دهم انسانی علم الهدی

درس

ریاضی آمار1 علم الهدی

ریاضی آمار1 علم الهدی

دبیر خانم محمدی
درس

تربیت بدنی1 ریاضی علم الهدی

تربیت بدنی1 ریاضی علم الهدی

درس

انضباط1 ریاضی علم الهدی

انضباط1 ریاضی علم الهدی

درس

تفکر و سواد رسانه ای1 ریاضی علم الهدی

تفکر و سواد رسانه ای1 ریاضی علم الهدی

درس

جغرافیایی عمومی و استان شناسی1 ریاضی علم الهدی

جغرافیایی عمومی و استان شناسی1 ریاضی علم الهدی

درس

آزمایشگاه علوم تجربی1 ریاضی علم الهدی

آزمایشگاه علوم تجربی1 ریاضی علم الهدی

درس

شیمی1 ریاضی علم الهدی

شیمی1 ریاضی علم الهدی

درس

فیزیک2 ریاضی علم الهدی

فیزیک2 ریاضی علم الهدی

درس

انگلیسی1 ریاضی علم الهدی

انگلیسی1 ریاضی علم الهدی

درس

آمادگی دفاعی1 ریاضی علم الهدی

آمادگی دفاعی1 ریاضی علم الهدی

درس

هندسه1 ریاضی علم الهدی

هندسه1 ریاضی علم الهدی

درس

ریاضی1 ریاضی علم الهدی

ریاضی1 ریاضی علم الهدی

درس

نگارش1 ریاضی علم الهدی

نگارش1 ریاضی علم الهدی

درس

عربی، زبان قرآن1 ریاضی علم الهدی

عربی، زبان قرآن1 ریاضی علم الهدی

درس

فارسی1 ریاضی علم الهدی

فارسی1 ریاضی علم الهدی

درس

تعلیمات دینی1 ریاضی علم الهدی

تعلیمات دینی1 ریاضی علم الهدی

درس

عربی2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

عربی2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

تربیت بدنی یازدهم تجربی الف علم الهدی

تربیت بدنی یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

کارگاه کارآفریی یازدهم تجربی الف علم الهدی

کارگاه کارآفریی یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

انگلیسی 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

انگلیسی 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

آزمایشگاه علوم تجربی 2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

آزمایشگاه علوم تجربی 2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

ریاضی 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

ریاضی 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

زیست شناسی 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

زیست شناسی 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

زمین شناسی 2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

زمین شناسی 2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

نگارش2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

نگارش2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

انسان و محیط زیست یازدهم تجربی الف علم الهدی

انسان و محیط زیست یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

شیمی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

شیمی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

فیزیک 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

فیزیک 3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

دین و زندگی2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

دین و زندگی2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

فارسی2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

فارسی2 یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

تاریخ معاصر یازدهم تجربی الف علم الهدی

تاریخ معاصر یازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

ریاضی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

ریاضی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

زیست 3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

زیست 3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

تربیت بدنی یازدهم تجربی ب علم الهدی

تربیت بدنی یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

فیزیک 3دوازدهم تجربی ب علم الهدی

فیزیک 3دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

زمین شناسی یازدهم تجربی ب علم الهدی

زمین شناسی یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

آزمایشگاه علوم یازدهم تجربی ب علم الهدی

آزمایشگاه علوم یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

شیمی 3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

شیمی 3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

نگارش2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

نگارش2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

انگلیسی 3دوازدهم تجربی ب علم الهدی

انگلیسی 3دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

کارگاه کارآفرینی یازدهم تجربی ب علم الهدی

کارگاه کارآفرینی یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

عربی2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

عربی2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

انسان و محیط زیست یازدهم تجربی ب علم الهدی

انسان و محیط زیست یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

دینی2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

دینی2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

فارسی2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

فارسی2 یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

تاریخ یازدهم تجربی ب علم الهدی

تاریخ یازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

آزمایشگاه علوم یازدهم ریاضی علم الهدی

آزمایشگاه علوم یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

زمین شناسی یازدهم ریاضی علم الهدی

زمین شناسی یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

شیمی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

شیمی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

فیزیک2 یازدهم ریاضی علم الهدی

فیزیک2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

انگلیسی3دوازدهم ریاضی علم الهدی

انگلیسی3دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

آمار واحتمال یازدهم ریاضی علم الهدی

آمار واحتمال یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

حسابان یازدهم ریاضی علم الهدی

حسابان یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

هندسه2 یازدهم ریاضی علم الهدی

هندسه2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

نگارش2 یازدهم ریاضی علم الهدی

نگارش2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

عربی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

عربی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی علم الهدی

انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

دین و زندگی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

دین و زندگی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

فارسی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

فارسی2 یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

تاریخ یازدهم ریاضی علم الهدی

تاریخ یازدهم ریاضی علم الهدی

درس

تاریخ2 یازدهم انسانی علم الهدی

تاریخ2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

جامعه شناسی2 یازدهم انسانی علم الهدی

جامعه شناسی2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

جغرافیا2 یازدهم انسانی علم الهدی

جغرافیا2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

روانشناسی یازدهم انسانی علم الهدی

روانشناسی یازدهم انسانی علم الهدی

درس

فلسفه1 یازدهم انسانی علم الهدی

فلسفه1 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

ریاضی آمار2 یازدهم انسانی علم الهدی

ریاضی آمار2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

علوم و فنون ادبی2 یازدهم انسانی علم الهدی

علوم و فنون ادبی2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

عربی2 یازدهم انسانی علم الهدی

عربی2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

انگلیسی2 یازدهم انسانی علم الهدی

انگلیسی2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

دین و زندگی2 یازدهم انسانی علم الهدی

دین و زندگی2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

نگارش2 یازدهم انسانی علم الهدی

نگارش2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

انسان و محیط زیست یازدهم انسانی علم الهدی

انسان و محیط زیست یازدهم انسانی علم الهدی

درس

فارسی2 یازدهم انسانی علم الهدی

فارسی2 یازدهم انسانی علم الهدی

درس

ریاضی دهم تجربی الف علم الهدی

ریاضی دهم تجربی الف علم الهدی

درس

زیست دهم تجربی الف علم الهدی

زیست دهم تجربی الف علم الهدی

درس

شیمی دهم تجربی الف علم الهدی

شیمی دهم تجربی الف علم الهدی

درس

فیزیک دهم تجربی الف علم الهدی

فیزیک دهم تجربی الف علم الهدی

درس

تربیت بدنی دوازدهم تجربی الف علم الهدی

تربیت بدنی دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

علوم اجتماعی دوازدهم تجربی الف علم الهدی

علوم اجتماعی دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

انگلیسی دهم تجربی الف علم الهدی

انگلیسی دهم تجربی الف علم الهدی

درس

عربی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

عربی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

دین و زندگی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

دین و زندگی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

نگارش3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

نگارش3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

فارسی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

فارسی3 دوازدهم تجربی الف علم الهدی

درس

هویت اجتماعی دوازدهم تجربی ب علم الهدی

هویت اجتماعی دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

زیست دهم تجربی ب علم الهدی

زیست دهم تجربی ب علم الهدی

درس

شیمی دهم تجربی ب علم الهدی

شیمی دهم تجربی ب علم الهدی

درس

فیزیک دهم تجربی ب علم الهدی

فیزیک دهم تجربی ب علم الهدی

درس

ریاضی دهم تجربی ب علم الهدی

ریاضی دهم تجربی ب علم الهدی

درس

مدیریت خانواده دوازدهم تجربی ب علم الهدی

مدیریت خانواده دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی ب علم الهدی

سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

تربیت بدنی دوازدهم تجربی ب علم الهدی

تربیت بدنی دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

علوم اجتماعی دوازدهم تجربی ب علم الهدی

علوم اجتماعی دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

انگلیسی دهم تجربی ب علم الهدی

انگلیسی دهم تجربی ب علم الهدی

درس

عربی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

عربی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

دین وزندگی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

دین وزندگی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

نگارش3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

نگارش3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

فارسی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

فارسی3 دوازدهم تجربی ب علم الهدی

درس

تربیت بدنی دوازدهم ریاضی علم الهدی

تربیت بدنی دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

شیمی3 دوازدهم ریاضی

شیمی3 دوازدهم ریاضی

درس

فیزیک3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

فیزیک3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

گسسته دوازدهم ریاضی علم الهدی

گسسته دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

حسابان2 دوازدهم ریاضی علم الهدی

حسابان2 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

هندسه3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

هندسه3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

عربی3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

عربی3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

انگلیسی3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

انگلیسی3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

نگارش3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

نگارش3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

مدیریت خانواده دوازدهم ریاضی علم الهدی

مدیریت خانواده دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی علم الهدی

سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی علم الهدی

علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

فارسی3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

فارسی3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

دینی 3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

دینی 3 دوازدهم ریاضی علم الهدی

درس

جامعه شناسی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

جامعه شناسی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

تاریخ3 دوازدهم انسانی علم الهدی

تاریخ3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

جغرافیا3 دوازدهم انسانی علم الهدی

جغرافیا3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

فلسفه 2 دوازدهم انسانی علم الهدی

فلسفه 2 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

ریاضی آمار دوازدهم انسانی علم الهدی

ریاضی آمار دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

انگلیسی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

انگلیسی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی علم الهدی

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

نگارش 3 دوازدهم انسانی علم الهدی

نگارش 3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی علم الهدی

مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

عربی 3 دوازدهم انسانی علم الهدی

عربی 3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

تربیت بدنی دوازدهم انسانی علم الهدی

تربیت بدنی دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

دین و زندگی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

دین و زندگی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

مدیریت خانواده دوازدهم انسانی علم الهدی

مدیریت خانواده دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی علم الهدی

سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

فارسی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

فارسی3 دوازدهم انسانی علم الهدی

درس

زیست یازدهم گرجی نیا

زیست یازدهم گرجی نیا

درس